آمار انجمن
در کل میانگین
ارسال‌ها: 35
موضوع‌ها: 17
اعضا: 69
تعداد ارسال‌ها در هر روز: 0/03
تعداد موضوعات ایجاد شده در هر روز: 0/01
تعداد ثبت نام کاربر در هر روز: 0/06
تعداد ارسال‌های هر عضو: 0/51
تعداد موضوعات هر عضو: 0/25
تعداد پاسخ‌های موجود در موضوع‌ها: 1/06
عمومی
تازه‌‌ترین عضو: karopack
اعضایی که ارسال داشته‌اند: 18/84%
بهترین ارسال کننده‌های امروز: karopack (با 2 ارسال)
محبوب‌ترین انجمن: سومین دوره نمایشگاه مواد و تجهیزات آزمایشگاهی ساخت ایران (با 7 ارسال , 1 موضوع)

محبوب‌ترین ...
پر پاسخ‌ترین موضوع‌ها: پر بیننده‌ترین موضوع‌ها:
حضور شرکت آراپژوهش در سومین دوره ی نمایشگاه تجهیزات و مواد آزمایشگاهی ساخت ایران (6 پاسخ)
گالری عکس آراپژوهش (3 پاسخ)
انجمن آرا پژوهش (2 پاسخ)
Inotex 2015 (دومین نمایشگاه بین المللی فناوری و نوآوری) (2 پاسخ)
اولین مسابقه بین المللی IMIC 2015 (1 پاسخ)
عدم تصویر برداری واضح (1 پاسخ)
آشنایی بیشتر با آرا پژوهش (1 پاسخ)
نانوسکوپ آموزشی (0 پاسخ)
حضور شرکت آراپژوهش در اواین نمایشگاه تجهیزات آزمایشگاهی IMIC 2015 (0 پاسخ)
Bio AFM (0 پاسخ)
قابل توجه اعضا (0 پاسخ)
حضور شرکت در نمایشگاه علم تا عمل (0 پاسخ)
تسهیلات و مزایای ویژه (0 پاسخ)
فرم درخواست خدمات AFM (0 پاسخ)
Nano Vac (0 پاسخ)
عدم تصویر برداری واضح (2,295 بازدید)
انجمن آرا پژوهش (2,221 بازدید)
گالری عکس آراپژوهش (1,573 بازدید)
Inotex 2015 (دومین نمایشگاه بین المللی فناوری و نوآوری) (1,506 بازدید)
Nano Vac (1,452 بازدید)
HighSpeed AFM (1,373 بازدید)
فرم درخواست خدمات AFM (1,359 بازدید)
Bio AFM (1,317 بازدید)
قابل توجه اعضا (1,210 بازدید)
آشنایی بیشتر با آرا پژوهش (1,209 بازدید)
حضور شرکت آراپژوهش در سومین دوره ی نمایشگاه تجهیزات و مواد آزمایشگاهی ساخت ایران (1,178 بازدید)
تسهیلات و مزایای ویژه (1,173 بازدید)
اولین مسابقه بین المللی IMIC 2015 (1,115 بازدید)
حضور شرکت در نمایشگاه علم تا عمل (939 بازدید)
نانوسکوپ آموزشی (935 بازدید)