آمار انجمن
در کل میانگین
ارسال‌ها: 39
موضوع‌ها: 17
اعضا: 72
تعداد ارسال‌ها در هر روز: 0/03
تعداد موضوعات ایجاد شده در هر روز: 0/01
تعداد ثبت نام کاربر در هر روز: 0/06
تعداد ارسال‌های هر عضو: 0/54
تعداد موضوعات هر عضو: 0/24
تعداد پاسخ‌های موجود در موضوع‌ها: 1/29
عمومی
تازه‌‌ترین عضو: bugatti2015
اعضایی که ارسال داشته‌اند: 20/83%
بهترین ارسال کننده‌های امروز: هیچ کس (با 0 ارسال)
محبوب‌ترین انجمن: سومین دوره نمایشگاه مواد و تجهیزات آزمایشگاهی ساخت ایران (با 9 ارسال , 1 موضوع)

محبوب‌ترین ...
پر پاسخ‌ترین موضوع‌ها: پر بیننده‌ترین موضوع‌ها:
حضور شرکت آراپژوهش در سومین دوره ی نمایشگاه تجهیزات و مواد آزمایشگاهی ساخت ایران (8 پاسخ)
گالری عکس آراپژوهش (4 پاسخ)
انجمن آرا پژوهش (2 پاسخ)
Inotex 2015 (دومین نمایشگاه بین المللی فناوری و نوآوری) (2 پاسخ)
Nano Vac (2 پاسخ)
عدم تصویر برداری واضح (2 پاسخ)
اولین مسابقه بین المللی IMIC 2015 (1 پاسخ)
آشنایی بیشتر با آرا پژوهش (1 پاسخ)
نانوسکوپ آموزشی (0 پاسخ)
حضور شرکت آراپژوهش در اواین نمایشگاه تجهیزات آزمایشگاهی IMIC 2015 (0 پاسخ)
Bio AFM (0 پاسخ)
قابل توجه اعضا (0 پاسخ)
حضور شرکت در نمایشگاه علم تا عمل (0 پاسخ)
تسهیلات و مزایای ویژه (0 پاسخ)
فرم درخواست خدمات AFM (0 پاسخ)
عدم تصویر برداری واضح (2,346 بازدید)
انجمن آرا پژوهش (2,277 بازدید)
گالری عکس آراپژوهش (1,649 بازدید)
Inotex 2015 (دومین نمایشگاه بین المللی فناوری و نوآوری) (1,557 بازدید)
Nano Vac (1,500 بازدید)
HighSpeed AFM (1,405 بازدید)
فرم درخواست خدمات AFM (1,387 بازدید)
حضور شرکت آراپژوهش در سومین دوره ی نمایشگاه تجهیزات و مواد آزمایشگاهی ساخت ایران (1,356 بازدید)
Bio AFM (1,346 بازدید)
آشنایی بیشتر با آرا پژوهش (1,250 بازدید)
قابل توجه اعضا (1,235 بازدید)
تسهیلات و مزایای ویژه (1,198 بازدید)
اولین مسابقه بین المللی IMIC 2015 (1,156 بازدید)
حضور شرکت در نمایشگاه علم تا عمل (970 بازدید)
نانوسکوپ آموزشی (960 بازدید)