آمار انجمن
در کل میانگین
ارسال‌ها: 31
موضوع‌ها: 17
اعضا: 58
تعداد ارسال‌ها در هر روز: 0/03
تعداد موضوعات ایجاد شده در هر روز: 0/02
تعداد ثبت نام کاربر در هر روز: 0/05
تعداد ارسال‌های هر عضو: 0/53
تعداد موضوعات هر عضو: 0/29
تعداد پاسخ‌های موجود در موضوع‌ها: 0/82
عمومی
تازه‌‌ترین عضو: Taraneh_nami69
اعضایی که ارسال داشته‌اند: 17/24%
بهترین ارسال کننده‌های امروز: هیچ کس (با 0 ارسال)
محبوب‌ترین انجمن: سومین دوره نمایشگاه مواد و تجهیزات آزمایشگاهی ساخت ایران (با 6 ارسال , 1 موضوع)

محبوب‌ترین ...
پر پاسخ‌ترین موضوع‌ها: پر بیننده‌ترین موضوع‌ها:
حضور شرکت آراپژوهش در سومین دوره ی نمایشگاه تجهیزات و مواد آزمایشگاهی ساخت ایران (5 پاسخ)
گالری عکس آراپژوهش (3 پاسخ)
Inotex 2015 (دومین نمایشگاه بین المللی فناوری و نوآوری) (2 پاسخ)
انجمن آرا پژوهش (2 پاسخ)
اولین مسابقه بین المللی IMIC 2015 (1 پاسخ)
عدم تصویر برداری واضح (1 پاسخ)
Bio AFM (0 پاسخ)
حضور شرکت آراپژوهش در اواین نمایشگاه تجهیزات آزمایشگاهی IMIC 2015 (0 پاسخ)
نانوسکوپ آموزشی (0 پاسخ)
قابل توجه اعضا (0 پاسخ)
حضور شرکت در نمایشگاه علم تا عمل (0 پاسخ)
تسهیلات و مزایای ویژه (0 پاسخ)
آشنایی بیشتر با آرا پژوهش (0 پاسخ)
فرم درخواست خدمات AFM (0 پاسخ)
Nano Vac (0 پاسخ)
عدم تصویر برداری واضح (2,234 بازدید)
انجمن آرا پژوهش (2,135 بازدید)
گالری عکس آراپژوهش (1,468 بازدید)
Inotex 2015 (دومین نمایشگاه بین المللی فناوری و نوآوری) (1,440 بازدید)
Nano Vac (1,409 بازدید)
HighSpeed AFM (1,343 بازدید)
فرم درخواست خدمات AFM (1,336 بازدید)
Bio AFM (1,279 بازدید)
آشنایی بیشتر با آرا پژوهش (1,171 بازدید)
قابل توجه اعضا (1,167 بازدید)
تسهیلات و مزایای ویژه (1,151 بازدید)
اولین مسابقه بین المللی IMIC 2015 (1,062 بازدید)
حضور شرکت آراپژوهش در سومین دوره ی نمایشگاه تجهیزات و مواد آزمایشگاهی ساخت ایران (1,029 بازدید)
نانوسکوپ آموزشی (904 بازدید)
حضور شرکت در نمایشگاه علم تا عمل (902 بازدید)